logo1

למען החזרת החטופים וחללי ״חרבות ברזל״

אימון זה מוקדש להחזרתם המהירה של החטופים ולזכרם של חללי מלחמת “חרבות ברזל”‘, נכתב על ידי קרוספיט ויה-מאריס. 

אימון גיבורים ״חרבות ברזל״

Run/Row 1320 Meters

Into, 7 RFT:

10 HR Push-ups
8 WB Shots
8 Burpee Box Jump over
7 DB Snatch